8 سپتامبر, 2015
چگونه تحلیل SWOT را عملی کنیم؟
در مقالات قبلی بسیار در مورد چرا بودن و چگونه بودن این ابزار خوانده‌ایم، اما آیا واقعاً با اجرای آن آشنا هستیم؟ چک‌لیستی از این ابزار […]
9 سپتامبر, 2014
روش تجزیه و تحلیل SWOT
روش تجزیه و تحلیل SWOT، ابزار بسیار کاربردی برای درک و تصمیم گیری برای سازمان ها و تجارت هایی در هر شرایط است. SWOT از سرواژه […]