1 ژانویه, 2016
15 نمونه از تبلیغات نمادین 100 سال گذشته با استفاده از بابانوئل
زمانی که در مورد بابانوئل فکر می‌کنید، حاضرم شرط ببندم که کلماتی مثل “خوشحال”، “بانشاط”، “ریش‌سفید” و گونه‌ها سرخ و قرمز” را تصور می‌کنید. چراکه این […]