26 اکتبر, 2016
فضای تبلیغات
نُه نقطه غیرمعمول برای فضای تبلیغات
درگذشته بیلبوردها، تبلیغات تلویزیونی و برنامه‌های رادیویی، تبلیغات چاپی و بسته‌های پستی مستقیم به آدرس مخاطبین همه و همه گزینه‌هایی بود که به‌عنوان یک مدیر تبلیغات […]