18 ژوئن, 2015
تکنیک های حیاتی اقناع برای جذب سرمایه و تبلیغات بازرگانی
در مطالب گذشته (در دو بخش) به 6 تکنیک کاربردی از علم اقناع اشاره کردم که در کسب و کار می تواند مورد استفاده قرار گیرد […]