12 ژانویه, 2016
تائید اجتماع: آیا درست از آن استفاده می کنید؟
اصل تائید اجتماع رابرت سیالدینی امروزه به‌عنوان یکی از بهترین تکنیک‌های اثرگذاری در نظر گرفته می‌شود که دلیل قانع‌کننده‌ای هم برای آن وجود دارد. به‌هرحال شما […]