21 ژانویه, 2016
مشتری در برآورد اندازه بسته بندی محصول دقت نمی‌کند
مردم اغلب توانایی برآوردن و داشتن درک صحیح از اندازه بسته بندی محصول نمی‌باشند و این موضوع از یکی از تحقیقات انجام شده در دانشگاه INSEAD […]