17 نوامبر, 2014
اصول نقد برند- قسمت چهارم
در سه قسمت قبلی اصول نقد برند با مفاهیم مقدماتی و تحقیقات ثانویه و اولیه آشنا شدیم، اکنون زمان آن است که به شناخت و بررسی […]
27 اکتبر, 2014
اصول نقد برند- قسمت اول
شاید شما هم با دیدن تبلیغات مختلف برندها و دقت در نقاط قوت ضعف آنها ناخودآگاه شروع به نقد عملکرد آن برند کرده باشید. اما نقد […]