6 جولای, 2015
از طریق بخش بندی طرز فکر مشتری پیام های برند خود را واجد شرایط انسانی کنید
مشتریان شما دوست ندارند در نظر شما چنان باشند که گویی تمامی آنها از نظر شما یکسان و حتی قابل جایگزینی با یکدیگر هستند. چرا که […]