20 دسامبر, 2014
بازاریابی اجازه‌ای در مقایسه با بازاریابی وقفه‌ای
بازاریابی اجازه‌ای واژه‌ی است که توسط کارآفرین آمریکایی “ست گودین” ابداع و توسعه داده شده است. روش‌های سنتی بازاریابی اغلب با ایده‌ی جلب توجه مشتری بدون […]