30 ژوئن, 2014
مشتریان به تبلیغات شما اعتماد ندارد
یک پیام مهم به مدیران بازاریابی: مشتری ها به تبلیغات شما اعتماد ندارند. در واقع 25 % مشتری ها به تبلیغات چاپ شده و حتی خیلی […]