20 جولای, 2014
بازاریابی متمایز
هنگامی که کسب و کاری بخواهد حداقل در دو بخش بازار یا گروه های هدف مختلف فعالیت کند، از بازاریابی متمایز استفاده می کند. برچسب ها: […]