15 مارس, 2016
بازاریابی سببی
بازاریابی سببی چیست؟
بازاریابی سببی یا علت محور (Cause related marketing) رویکردی به بازاریابی است که در صورت اجرا در یک سازمان یا مجموعه از یک دلیل حمایت کرده […]
18 سپتامبر, 2014
بازاریابی سببی چیست؟
زمانی که مخاطبان یا سرمایه گذاران یک سازمان متوجه بشوند که سازمان شان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از یک گروه خیریه حمایت می کند، آن […]