14 سپتامبر, 2014
بازاریابی جاویژه (Niche Marketing)
بازاریابی جاویژه یکی از مفاهیم بازاریابی است که به خوبی جا افتاده نشده است. بازاریابی جاویژه به معنی رقابت کردن در بازار هدف کوچک، با پیشنهاد […]