23 جولای, 2014
بازاریابی به عنوان یک فرآیند مبادله ای
در آغاز هر دوره درسی (یا برنامه) بازاریابی درک چگونگی کارکرد فرآیندهای مبادله ای، بسیارمهم است. فرآیند مبادله ای، فرآیندی است که در آن یک فرد […]