16 نوامبر, 2014
13 فیلم که هر بازاریابی باید ببیند
هر چند بیشتر فیلم‌ها با هدف سرگرمی ساخته می شوند ولی فیلم هایی که بر مبنای یک داستان واقعی ساخته می‌شوند‌ همیشه یک منبع قوی ایجاد […]