30 نوامبر, 2016
مدیر بازاریابی
شما چه نوع مدیر بازاریابی هستید؟
وقتی در موقعیت مدیر بازاریابی برای یک شرکت با محدودیت بودجه و تعداد کارکنان قرار دارید، درواقع می‌توان شما را به یک فضانوردی تشبیه کرد که به‌منظور زنده […]