12 می, 2016
شرکت تحقیقات بازار
چهار نوع مختلف از انواع شرکت تحقیقات بازار
تحقیقات بازار فرایندی پیچیده است که اجرا و برنامه‌ریزی آن درمجموع شامل 6 مرحله مختلف می‌شود. برخی از شرکت‌های تحقیقات بازار هستند که این دسته از […]