9 فوریه, 2016
افراد در آمیخته بازاریابی
افراد در آمیخته بازاریابی
هرچند که افراد (people) به‌عنوان یکی از پی های موجود در آمیخته بازاریابی، بعدها به چهارعنصر اولیه آمیخته بازاریابی اضافه شدند، اما به‌عنوان یکی از مهم‌ترین […]