30 اکتبر, 2014
اطلاعات زیاد در مورد محصول باعث کاهش فروش می‌شود.
اطلاعات مربوط به محصول به عنوان یک عامل بسیار مهم در تجربه‌ی خرید است. با توجه به نمایشگر امریکن اکسپرس، 85 درصد از خرده‌فروشان ارائه‌ی اطلاعات […]