9 ژانویه, 2016
آیا تیم فروش شما غیر مسلح به جنگ می رود؟
این فرایند را که همه ما در هنگام مواجه با یک مشتری بالقوه یا جدید با آن روبرو می‌شویم را در نظر بگیرید. آیا در شرکت‌های […]