مدرسه بازاریابی چیستا

دوره های حضوری مدرسه بازاریابی چیستا

لینکداین

Linkedin
مدرس دوره: شهرام مهیاری

مدت دوره: 8 ساعت

زمان برگزاری: شنبه ها 4-8

همراه با ارائه مدرک بین المللی

 

تحقیقات بازار

Tahghighat Bazar
مدرس دوره: دکتر امین اسداللهی

مدت دوره: 16 ساعت

زمان برگزاری:یکشنبه ها 4-8

همراه با اعطا مدرک بین المللی

مذاکره در فروش

Mozakere 2
مدرس دوره: پویا ودایع

مدت دوره: 16 ساعت

زمان برگزاری:چهارشنبه ها 4-8

همراه با اعطا مدرک بین المللی

 

مدیریت استراتژیک برند

Brand
مدرس دوره: مسعود محمدی

مدت دوره: 32 ساعت

زمان برگزاری:پنجشنبه ها 4-8

همراه با اعطا مدرک بین المللی

دوره غیر حضوری طراحی برنامه بازاریابی

مارکتینگ-پلن-1
مدرس دوره: مسعود محمدی

مدت دوره: 10 ساعت

تعداد جلسات: 4 جلسه